Season 39 Round 45 / 60
Game Time 2024 Jul 23, 03:04 UTC(+00:00)