Season 22 Round 52 / 60
Game Time 2023 Jan 29, 19:32 UTC(+00:00)